Maksimum Danışmanlık Hasar Takip Yönetimi ve Sigorta Tazminatı Aracılık Hizmetleri 0324 327 42 54

İçeriğe git

Ana Menü

Sigorta Hakkında

 

Sigortacılık

Sigorta :
Bir kimse veya kuruluşun belli bir ücret (prim) karşılığında parayla ölçülebilir menfaatini yasal tanımlar içinde tehlikelerden oluşacak zararlarını karşılamak üzere yapılan bir anlaşmadır. T.T.K'nin 1263'üncü maddesine göre SıGORTA "Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı, bir prim(ücret) karşılığında, diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini zarar uğratan bir rizikonun meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kişinin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine alır" diye tanımlamıştır


Sigorta Sözleşmesi :


Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi halinde, tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder.

* Sözleşme ile her iki taraf birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğüne altına girer.

* Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara(sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır.


Türkiye de Sigortacılık:


Türkiye'de sigorta fikri 1870 yılındaki Beyoğlu yangının sonucu olarak, yani 19. yüzyılın sonuna doğru gündeme gelmiştir.

Bu tarihten hemen sonra ülkemizde faaliyete başlayan yabancı sigorta şirketlerinin çalışmaları ilk kez 1916 yılında Sigortacılar Cemiyeti'nin kurulması ile ciddi bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra da o güne kadar Osmanlıca,Fransızca ve ıngilizce tanzim edilen sigorta poliçelerinin,Türkçe tanzim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


Sigortalanabilir Menfaat:


Sigorta sözleşmesinin önemli bir unsuru menfaattir. Aslında sigorta güvencesi altına alınan mal veya can değil bunların üzerindeki menfaatlerdir. Bir malı: kiracı, rehinli, alacaklı malik gibi o mal ile çeşitli hukuki ilişkisi bulunan kişiler sigorta ettirebilirler. Bir hasar halinde sigorta tazminatı ödenirken bu ilişkiler göz önünde bulundurulur.

Menfaat ilişkisi :


Ekonomik maddi olmalıdır.

Para ile ölçülebilmelidir.

Yasal olmalıdır.

Menfaaatin ekonomik olması, para ile ölçülebilir olması aynı şey değildir. Öyle ekonomik olduğu bilinen menfaatler vardır ki para ile ölçülmesi mümkün değildir. Örneğin; değerli bir ressamın tablosunun mutlaka maddi bir değeri vardır, para ile ölçmeye kalktığınızda belli bir meblağ üzerinde anlaşmak mümkün olmayabilir. Sigortalanabilir menfaatin meşru olması gerekir. Meşru olmayan yani yasalara aykırı işlemler sonucu doğacak menfaatler sigortalanamaz. Örneğin; kaçak bir malın nakliyat sigortasının yapılması mümkün değildir.


Riziko:

Riziko; karşılaşılması muhtemel bir tehlikedir. Sigortanın asıl amacı fertlerin hayatta karşılaşmaları muhtemel risklere karşı teminat verilmesidir. Sigorta ile tesadüfen oluşan zararlar önceden alınan tedbirlerle bertaraf edilmiş olur. Riziko, gelecekte olası, belirsiz ve meşru olmalıdır.


Sigorta Bedeli:

Sigortalının beyan ettiği ve poliçede yazılı olan meblağdır. Sigorta bedeli, hasar halinde sigortacının ödeyebileceği en yüksek tazminat miktarını ifade eder. Sigorta bedeli ile sigorta değerinin birbiriyle karıştırılmaması gerekir.


Sigorta Değeri:

Sigorta değeri, sigorta yapılan kıymetlerin günün piyasa şartlarına uygun rayiç değeridir. Hasar halinde sigortalının tazminatını tam alabilmesi için ideal olan SıGORTA BEDELı=SıGORTA DEğERı halidir.

Sigorta Tazminatı:

Sigorta tazminatı; hasarın gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyebileceği meblağa denir. Bir sigorta tazminatına hak kazanabilmek için gerçekleşen riziko ile meydana gelen hasar arasında doğrudan ilişkisi olması gerekir. Tazminatın ödenmesinde iki önemli problem vardır.


1- Eksik Sigorta :

Sigorta bedelinin sigorta değerinden az olması durumudur. Eğer sigorta bedeli gerçek değerinin altında gösterilmiş ise eksik sigorta var demektir.


ÖRNEK:

Sigorta Bedeli =10.000.000 TL.
Sigorta Değeri=20.000.000 TL. ise meydana gelecek 4.000.000.TL.lik hasarda 2.000.000.TL. ödenecektir.
Çünkü malın tamamı değil yarısı sigortalanmıştır.

Eksik sigortada, sigortalı malın hasara uğraması halinde :

a) Tam hasar maydana gelmişse, poliçede yazılı olan bedel tazminat olarak ödenir.
b) Kısmi hasarda ise
Tazminat = Hasar x (Sigorta bedeli) /Sigorta Değeri formülü ile hesaplanarak ödenir.

2- Aşkın Sigorta:

Sigorta bedelinin, sigorta değerinden fazla olması haline askın sigorta adı verilir. Bu durumda sigortalı ödemesi gerekenden fazla prim ödemesinde bulunur. Hasar halinde tazminat gerçek değeri ne ise onun üzerinden ödenir, fazladan alınan primler sigortalıya iade edilir. Eğer hasar meydana gelmezse, büyük olasılıkla aşkın sigortanın farkına varılmaz ve sigortalı fazla prim ödemiş olur. ıster eksik sigorta, isterse aşkın sigorta olsun iki durumda da sigortalının zararı söz konusu olacağından, sigorta bedeli hesaplanırken çok dikkatli olunmalıdır.


3- Mutabakatlı Değer Sigortası:

Herhangi bir hasar halinde sigorta bedeli nedeniyle, sigortalı ile sigortacı arasında bir anlaşmazlığın çıkmaması için bilhassa büyük değerli poliçelerde, teminat altına alınacak rizikonun sigorta değerinin, yapılacak bir ön ekspertiz ile tespit edilmesi ve tespit edilen bu değer üzerinde sigortalı ile sigortacının mutabık kalması zorunludur. Mutabık kalınan bu duruma bir hasar halinde iki tarafta itiraz edemez.


Sigorta Primi:

Sigortacının hasar halinde ödeyeceği tazminata karşılık olarak sigorta ettiren tarafından peşinen veya taksitle ödenen ücrettir. Bu ücret; teknik olarak hesaplanan prime, masrafla komisyonlar kar gibi unsurların eklenmesiyle bulunur.


Sigorta Sözleşmesinin Kuruluşu:

Sigorta Teklifi: Sigortacılıkta genellikle sigortacı tarafından sigorta ettirene sigorta edilecek rizikonun içeriği hakkında bilgi edinebilmek için önceden hazırlanmış bir soru listesi verilir. Bu listeye uygulamada Sigorta Teklifi adı verilmektedir.


Poliçe:
Sigortacı ile sigortalı arasında sigorta sözleşmesinin (akdinin) yapılmış olduğunu ve sözleşme şartlarını gösteren bir belgedir. Sigorta akdinin başlaması için poliçenin düzenlenmesi şart değildir. Poliçe bir ispat vasıtasıdır.


Sigorta Sözleşmesi:

Tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun bir şekilde rızalarını beyan etmeleri ile gerçekleşen bir sözleşmedir.

Bu sözleşmede; sigortacının sorumluluğunun başlaması için, sigortalının mutlaka prim ödemesi gerekir. Prim taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa sorumluluğun başlaması için primin bir kısmını ödemiş olması da yeterlidir.


Sigortacının Yükümlülükleri:

Sigortacı, sigorta sözleşmesinde taahhüt edilen tazminatı ödemekle yükümlüdür. Hasar tazminatı kural olarak nakden ve defaten ödenir. Anlaşmazlık halinde yenisi sağlanarak da hasar karşılanabilir. Hayat Sigortalarında toplu ödeme ve gelir bağlama şeklinde tazminat ödemesi yapılır.

Halefiyet ve rücu hakları : sigorta şirketleri hasar tazminatını ödedikten sonra doğan "rücu" hakkını kullanarak zarara sebep olana ödetme yoluna giderler. Sigortacının, yasal olarak ödediği tazminat tutarınca sigortalısının yerine geçmesi ve onun haklarını koruması "halefiyet hakkı" adı verilir. Halefiyet hakkı, zarar verenle sigortacıyı karşı karşıya bırakır. Sigortalı, zarar verenden, sigortacı tarafından tazmin edilen aynı zarar ziyan için ikinci kez tazminat isteme yoluna gidemez. *Sigorta poliçesi düzenleme ve verme yükümlülüğü


Sigortalının Yükümlülükleri:


Prim ödeme yükümlülüğü :
Sigorta sözleşmesi yapılır yapılmaz saptanan prim tutarı veya taksitle ödeme şartı koyulmuşsa ilk taksiti sözleşme anında ödenmelidir.

Sigorta ettirenin ihbar yükümlülüğü : Sigorta ettiren kimse sözleşme yapılırken gerekli olan bilgileri, malını mülkünü, malı ile arasındaki menfaat ilişkisini teklif name denilen soru formu ile sigortacıya açıklamakla, sigorta müddeti içindeki değişiklikleri bildirmekle ve hasar olduğunda şirkete 5 gün içinde ihbar etmekle yükümlüdür.

Koruma önlemleri alma yükümlülüğü : Sigortalı hasarı önlemeye ve azaltmaya yarayacak tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Sigortalının muayene ettirmeye izin verme yükümlülüğü: Sigortalı gerek sigortalanan menfaatin konusu olan malın değerini araştırmak için gerekse hasar anında ödenecek tazminatın tespit edilebilmesi için malının muayenesine izin vermekle yükümlüdür.


Sigorta Sözleşmesinin (Akdinin) Sona Ermesi


Sigorta sözleşmesi :

a)
Poliçenin bitim tarihinde,
b)
Bazı sigortalarda rizikonun gerçekleşmesiyle,
c)
Sözleşmenin feshedilmesiyle sona erer.

a)
Sigorta sözleşmesi, poliçenin bitim tarihinde sona erer. Ancak Yangın, Kasko, Trafik, Hırsızlık, Ferdi Kaza gibi süreli nitelikteki poliçelerde, sürenin bitmesinden bir ay önce şirket yeni poliçe veya tecditname hazırlayarak acentelerine gönderir.

b)
Tam ziya hallerinde veya bir kereye özgü, poliçelerde rizikonun gerçekleşmesiyle akit sona erer. Örneğin, bir binanın tümüyle yanması bir nakliyat poliçesi konusu olan kamyonun devrilmesiyle malların hasarlanması gibi durumlarda sözleşme sona erer.

c)
Sigorta sözleşmesi karşılıklı rıza ile feshedilebilir. Bundan başka sigortalının iyi niyet ilkesine uymaması, prim ödememesi halinde, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca rizikonun geri kalan bölümü için tazminat ödenmesinden önce sözleşme feshedilir.Zeylname:
Poliçe yapılacak herhangi bir değişikliği belgeleyen sözleşme metnidir. Sigorta sözleşmesinin koşulları her iki taraf arasında yapılacak bir anlaşma ile değiştirilebilir. Sigorta konusunu oluşturan mal bir başkasına satılabilir, adresi değiştirilebilir veya rizikoyu ağırlaştıran bir değişiklik meydana gelebilir. Sigortacı akdi fesh ettiği takdirde işlemeyen sigorta süresine ait primleri sigortalıya iade etmek zorundadır. Sigorta akdi bakımından zaman aşımı süresi iki yıldır, yani sigorta sözleşmesinden doğan hak ve talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. Zeylname ait olduğu poliçenin süresi kadar yürürlükte kalır.


Tecditname (Yenileme) :
Tecditname poliçenin yenilendiğini gösterir bir belgedir. Tecditname ile yenilenen poliçe, eski poliçede bulunan hususlar aynen yer alır. Ancak sigortalı istediği takdirde sigorta bedelinde veya diğer konularda değişiklik yapabilir.


Reasürans:
Sigorta şirketleri teminat verdikleri rizikoların anlaşması yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devreder ki bu işleme reasürans adı verilir.


Sigorta Türleri:


A. Çifte Sigorta :
Sigortanın amacı meydana gelecek hasarların ödenmesidir. Bu ödeme hiçbir zaman haksız kazanca yol açmamalıdır. Diğer bir ifadeyle sigorta ne sigortacı için haksız suretle zenginleşme aracı değildir. Bu nedenle sigortalı aynı rizikoyu birden fazla sigorta şirketlerine sigorta ettirerek hasar halinde her sigorta şirketinden tazminat alamaz.


B. Kısmi Sigorta:
Sigorta olunan mefeatın değerinin tamamı önceki mukavele ile temin edilmemişse bu menfeat geri kalan değerine kadar bir veya birkaç defa daha sigorta ettirebilir. Bu taktirde o menfeati sonradan sigorta eden sigortacılar değer bakiyesinden dolayı mukavelelerin tarihi sırası ile mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı anda yapılmış sayılır.

C. Müşterek Sigorta :
Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda ve aynı rizikolara karşı sigorta olunan menfaatin değerine kadar mutaber tutulur. Bu taktirde sigortacılardan her biri sigorta bedellerinin toplamına nazaran sigorta ettiği bedel nispetinde mesul olur.

Sigorta Aracıları

1. Sigorta Acentasi:
Sigorta şirketleri sigortalama işini yada doğrudan doğruya veya acenteleri kanalıyla yapar. Acenteler gerçek veya tüzel kişi olabilirler. 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren acenteler yönetmeliğine göre acenteler üç grupta toplanmaktadır.

a)
Sözleşme yapma ve pirim tahsil etme yetkilerine sahip sigorta acenteleri,
b)
Sözleşme yapma yetkisine sahip olmayan ancak pirim tahsil etme yetkisine sahip olan sigorta acenteleri
c)
Hem sözleşme yapma hem pirim tahsil etme yetkilerine sahip olmayan sigorta acenteleridir.


2. Prodüktör :
Herhangi bir sigorta şirketinde doğrudan istihdam edilmeyen, aracı sıfatıyla çeşitli sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenlere bilgi vererek sigorta sözleşmesinin şartlarını tartışma ve tehlikenin konu ve özelliklerine göre sigorta teklif namesi hazırlama yetkisine haiz ve girişimlerinin sonucu olarak komisyon almak suretiyle iş temin eden gerçek veya tüzel kişilere denir.


3. Broker :
Sigorta ve Reasürans piyasanın özel profesyonel aracılarına denir. Gerçek veya tüzel kişi olabilen brokerler hem sigortacı hemde sigortalı adına hareket ederler.


Sigorta Eksperi:
Güvence altına alınmış rizikonun gerçekleşmesiyle meydana gelen zarar ve hasarı belirlemek üzere faaliyette bulunan uzman kişilere denir.

Sigorta eksperi etki altında kalmayan, tarafsız, sigortacılık ve hasar konusunda yeterli teknik bilgiye sahip kişilerdir.


Sigorta Çeşitleri:


Sağlıklı Konut Sigortası

Mal Taşıma Sigortası

Sağlıklı ışyeri Sigortası

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Akaryakıt Paket Poliçesi

Tekne Sigortası

Yangın Sigortaları

Yat Sigortası

Makine ışletenleri Sorumluluk Sigortası

iınşaat Sigorta

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Makine Montaj Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

ışveren Mali Sorumluluk Sigortası

Makine Kırılması Emniyeti Suistimal Sigortası

Leasing All Risks Sigortası Ürün Sorumluluk Sigortası

Cam Kırılması Sigortası Oto Sigortası (Kasko)

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Otel Mali Sorumluluk Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Uçak-Helikopter Sigortası

Motorlu Araç Mali Sigortası

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

3.Kişi Mali Sorumluluk Sigortası

Okul Servis Aracı Zorunlu Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Sağlıklı Aile Poli Sigortası

Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası

Sağlıklı ışyeri Poli Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Poli Poliçe Otel Sigortası

Tehlikleli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Hırsızlık Sigortası

Taşınan Para Sigortası

Bagaj SigortasıSigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda yer almaktadır;


Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Poliçenizi mutlaka okuyun.

Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren / sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem sigorta şirketini hem de sigorta ettireni / sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülükleri öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyun.

Sigorta Genel Şartlarını inceleyin.

Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren / sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Sigorta sözleşmesinin bir parçası olması nedeniyle bütün sigorta şirketleri Sigorta Genel Şartlarını sözleşme ile birlikte müşteriye vermek zorundadır. Satın almak istediğiniz ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Hatta sigorta poliçenizi almadan önce sigorta genel şartını incelemeniz satın almak istediğiniz poliçenin kapsamı konusunda bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile http://www.sigortacilik.gov.tr ya da http://www.tsrsb.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Sigorta Poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin.

Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.

Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin.

Sigorta şirketleri, Sigorta Genel Şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta sözleşmesinde tarafların görev ve yükümlülüklerini gösteren özel şartlar öne sürebilir. Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir süpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir önem taşımaktadır.

Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sorun.

Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun. Bu kişinin yardımını yeterli bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.
Poliçenizin ücretini ödeyin.

Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş olmanız gerekmektedir.
Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin.

Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırdıktan sonra poliçenizi http://www.tramer.org.tr adresinden kontrol ediniz.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdıktan sonra poliçenizi http://www.dask.gov.tr adresinden kontrol ediniz.

Kaynak: Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı web sitesi,Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Sigorta Sözlüğü

A
ABONMAN SÖZLEŞMESİ:
Belirli bir süre zarfında mal mevcudu mütemadiyen değişen rizikoları temin eden sözleşmedir.
ACENTE:
Her ne ad altında olursa olsun,sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın,bir sözleşmeye dayanarak ,belirli bir yer veya bölge içinde daimi suretle sigorta teşebbüslerinin ruhsatlı bulunduğu sigorta branşlarındaki sözleşmelerde aracılık etmeyi veya şirket adına sözleme yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. Acenteler uygulamada A ve B acentesi olarak ikiye ayrılır. A acenteleri sigorta şirketini temsilen sözleşme yapabilir. B acenteleri sözleşme yapılmasına aracılık ederler.
AÇIK KUVETÜR:
Sigorta süresi sırasında yapılacak sigorta ihbarlarının bir güne tahdide tabi olmaması ve primlerin ancak sigorta kesinleşip poliçeler veya zeyiller tanzim edildikten sonra düzenlenmesi şartıyla akit edilen mukavelenameler veya verilen sigorta taahhütleridir.
AKTÜER:
Hayat sigortalarının teknik konuları ile uğraşan,tarifeleri tanzim eden ve istatistiklikleri hazırlayan uzman kişi.
ALL RISK:
Gerçekleşmesi olası tüm risklerin aynı poliçe ile temin edilmesidir.
AŞKIN SİGORTA:
Türk Ticaret Kanununun 1283.Maddesine göre sigorta bedelinin sigorta değerinden büyük olmasıdır. Bu takdirde hasar anında sigorta değeri üzerinden tazminat ödemesi yapılacağından sigorta ettirenin böyle bir sigorta yapmış olması halinde gereksiz yere fazla prim olması söz konusu olacaktır. Zira sigortada amaç zararın karşılanması olup, bunun üzerinde kazanç sağlama düşünülemez.

B

BEYAN:
Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında,sözleşmenin geçerli bulunduğu sürede ve tehlikenin gerçekleşmesinden sonra sigortalı tarafından sigortacıya bazı bilgilerin ihbarı mecburiyetidir.
BİRİKEN KAPİTAL:
Sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faizi eklendikten sonra birikmiş hali.
BROKER:
Sigortalıyı temsil ederek ve sigortacı seçiminde tarafsız ve bağlantısız dayanarak tehlikelerin sigorta ve reasüre edilmesi için sigorta ve reasürans arayanlarla sigorta ve reasürans şirketlerini bir araya getiren ,sigorta sözleşmesinin akdinden önceki gerekli hazırlık çalışmalarını yapan gerektiğinde bu sözleşmelerin yönetimi ve uygulamasında özellikle hasar ve zarar halinde yardımcı olan kişi veya kuruluşlardır.

C

ÇİFTE SİGORTA:
Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaatin aynı kimse tarafından aynı rizikolara karşı sigortasıdır. Esasında bu şekilde sigorta yapılamaz.Yapılmış ise sigortanın geçerli olması için diğer sigortayı yapanların rızasının alınması,sorumluluğu kabul etmeleri gibi şartlar aranır.

D
DAMGA RESMİ:
Müşterilerden tahsil olunan primlere ek olarak alınan vergi.

E
EKSEDAN:
Sigortacının saklama kapasitesini aşan kısımdır.
EKSPER:
Hasar tespit ve tayinini yapan uzman kişidir.
EKSPERTİZ:
Eksper tarafından hasar tespiti ve tayini için yapılan muameledir.
EKSİK SİGORTA:
T.Ticaret kanuna göre sigorta bedelinin, sigorta değerinden küçük olması halinde eksik sigorta mevcut olup, bu taktirde eksik olan kısmının sigorta ettirenin üzerinde kaldığı kabul edilir.Bu nedenle sigortalı şeyin tamamen hasara uğraması halinde poliçede yazılı sigorta bedeli tamamen ödenir.Hasarın kısmen olması halinde,sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre hasarda oranlanır ve tazminat verilir.Eksik sigorta.Sigortalıların hasar anında, daima zararlarının altında tazminat almalarına neden olduğundan, sigorta değerine uygun sigorta yapılmalıdır.

F
FAYDALANAN:
Hayat sigorta mukavelesinden istifa eden şahıstır.
FAYDALANICI:
Hayat sigortalarından rizikonun gerçekleşmesi halinde(MENFAATTAR) poliçede belirtilen haklarının ödeneceği gerçek veya tüzel kişiliklerdir. Ölüm halinde faydalanıcı belirtilmemişse tazminattan kanuni varisleri faydalanır.

H
HASAR:
Sigortacı için ödemeyi gerektiren haldir. Tazminatı da kapsayan bu terim özellikle hastalık sigortalarında poliçede belirtilen kişilerin sağlıkla ilgili belgelendirilmiş harcamalarının teminatlar dahilinde sigortalıya ödenmesi anlamını taşır.
HASAR:
Sigorta teminatına esas olan sigortacı için ödemeyi icap ettiren haldir.
HUSUSİ AVATARYA:
Bizatihi malın bir deniz kazası mevzubahis olmaksızın müddelen ve masraf olarak uğradığı zararlardır.
HUSUSİ FİYAT:
Tarifede bulunmayan bir pozisyon için yeniden prim hesap edilmesine denir.

İ
İBRANAME:
Sigortacının,sigorta mukavelesinden doğan borcu ifa ederken sigortalıdan almış olduğu kendisinin başka borcu bulunmadığına ve mukaveleden doğan bütün hukukun kendisine devredildiğine dair yazılı kağıda denir.
İHBAR HAKKI:
Sigortalı tarafından sigortacıya karşı yapılması gerekli olan beyanlardır.
İHTARNAME:
Zamanında ödenmeyen primlerin, poliçelerin iptaline yol açması söz konusu olduğundan,prim borçlarını ödemeleri için ve ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ibraz edilmeleri için sigortalılara gönderilen uyarı mektubudur.
İPTAL:
Uzun süreli sigortalarda(Bir yıldan fazla) şirketçe belirlenen süre zarfında prim borcunu ödememesi halinde poliçenin yürürlükten kalkması halidir.
İSTİHSAL:
Sigortacı,Acente,Prodüktör tarafından yapılan sigorta poliçeleri toplamıdır.
İSTİKRAZ:
İlgili poliçe şartlarına göre sigortalıya borç verme.
İŞTİRA:
Hayat sigortalarında üç senelik prim ödedikten sonra,herhangi bir tarihte devam edilmeyecek olursa sigortalının isteği üzerine sözleşme şirket tarafından satın alınır. Bu durumda sigortalıya belirli bir meblağ verilerek sözleşme fesih edilir.

J

JERAN:
Sigorta edilen şey birçok sigortacı tarafından müştereken temin edilirken, sigorta poliçesinin tanzimi ve tahsilatın üstlenen sigortacıya verilen isim.

K

KAZA:
Zarara sebep olan beklenmedik olaydır.
KAZA SİGORTASI:
Sigortalının iradesi haricinde kendisine veya mallarına gelebilecek olası zarar ve ziyanın karşılanması için yapılan sigortadır.
KARA İŞTİRAK:
Sigortalıların ödediği primlerin yatırıma sevk edildikten sonra elde edilen karın (KAR PAYI) sigortalıların hesabına geçen miktarıdır.
KISMİ SİGORTA:
Değerinin tamamı sigorta edilmemiş bir kıymetin,sigorta edilmiş kısmının dışında kalan kısmının da sigorta edilmesi mümkündür. Bu takdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar değer bakiyelerinden dolayı sözleşmelerinin tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar.
KOMİSYON:
Genel vekillerle,Acentelere ve Prodüktörlere yaptıkları istihsale karşılık ödenen ücrettir.
KONSERVASYON (Saklama Haddi):
Sigorta şirketinin teknik ve ekonomik koşulları dikkate alarak kendi üstünde tuttuğu risk payıdır.
KLOZ:
Sözleşme genel ve özel şartları ile verilmiş olan güvenceyi genişletmek veya daha çok daraltmak için sözleşmeye eklenen yeni şart ve hükümleri içeren kağıtlara denir.
KUVERTÜR:
Kesin kıymet,prim ve risklerin tespitine kadar emtianın ücretsiz olarak sigortalı tutulmasına denir.

L
LİMİT:
Sigortanın temin edeceği azami mablağa denir.

M

MATEMATİKSEL KARŞILIK (Riyazi İhtiyat):
Sigortalıya her yıl sonu portföyündeki uzun süreli sigorta ve hastalık sigortası poliçesi sahibi ve sigortalılardan poliçe bedelleri üzerinden matematiksel yöntemlerle belirli bir fon ayrılır. Buna Riyazi ihtiyat denir. Burada amaç bir sonraki yıl mevcut portföyde meydana gelebilecek azami hasarları teminat altına almadır.
MUTABAKATLI KIYMET:
Yangın sigortalarında sigorta sözleşmesinin yapılmasında sigorta ettirilen malların kıymetlerinin ayrı ayrı tespit edilmesi ve hasar esnasında tazminatın bu kıymetler üzerinden ödenmesidir.
MUAFİYET:
Sigortalıyı zararın belirli bir kısmına iştirak ettirmeye veya önceden tayin edilmiş belirli bir hadden önce zararı kabul etmeye denir.
MÜŞTEREK SİGORTA:
Bir menfaatin aynı sürede aynı rizikolara karşı birden çok sigortacı tarafından sigortalanmasıdır.Bu takdirde tüm sigorta sözleşmelerinin toplamı ancak sigortalanan kıymetlerin değerine kadar geçerli olup fazlası ödenmez ve sigortacılar , sigorta bedelinin toplamına nazaran,sigortaladıkları bedel oranında tazminattan sorumlu olabilirler.

P
POLİÇE:
Sigorta anlaşmasının yazılı belgesidir.
PRİM:
Sigorta sözleşmesine göre sigortacının hasar meydana geldiğinde zararı tazmin etme güvencesine karşılık sigortalıdan talep ettiği ücrettir.
PRODÜKTÖR:
Herhangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya çalışmayıp aracı sıfatıyla muhtelif sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenlere bilgi vererek sigorta sözleşmesinin şartlarını görüşme ve tehlikenin içerik ve özelliklerine göre poliçe teklife hazırlama yetkisine sahip ve bu çalışmalarının sonucunda komisyon almak suretiyle iş temin eden gerçek ve tüzel kişidir.

R

REASÜRANS (Mükerrer Sigorta):
Sigorta şirketlerinin sigorta taleplerini rahatça otomatik olarak karşılayabilmesi için kabul ettiği işin bir kısmını üzerinde tutup geri kalan kısmını başka şirketlere dağıtmasını sağlayan anlaşmalardır. Bir anlamda sigortanın sigortasıdır.
REASÜRÖR:
Reasürans kabul eden şirketlere verilen addır.
RUHSATNAME:
Sigorta şirketlerinin Türkiye dahilinde çalışabilmeleri için aldıkları izin belgesidir.
RİZİKO:
Bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini zarara uğratan muhtemel tehlikedir. Rizikonun şu özelliklerinin olması lazımdır,Riziko sözleşmesi yapılırken gerçekleşmemiş olmalıdır. Riziko muhtemel olmalıdır.Bir başka deyişle gerçekleşme ihtimali de olmalıdır.Olasılık taşımayan riziko sigorta edilemez. Riziko belirsiz olmalı ne zaman meydana geleceği bilinmemelidir. Meşru olmalıdır.
RİSTURN:
Sigorta istihsalcisinin ve Sigorta şirketinin temin etmiş oldukları sigorta dolayısıyla sigorta sahibine komisyonlarından yapmış olduğu terke denir.

T
TENZİL:
Uzun vadeli sigortalarda belli bir süre primini ödedikten sonra prim ödemelerini durdurması ve maluliyet,ölüm rizikoları teminat altına alınmadan sadece yatırdığı para üzerinden kar payından yararlanmasıdır.
TONTİN:
Şahıslar tarafından verilen belirli bir taksit sonucunda toplanan paraların belli bir tarihte hayatta kalanlar arasında paylaşılmasından doğan sigorta türüdür.

Z

ZAMAN AŞIMI:
Kanunen belirlenen bir sürenin geçmesi kaydıyla sigorta sözleşmesinden doğan hakların geçerliliğini yitirmesidir.
ZEYİLNAME:
Sigortalının isteği üzerine poliçede yapılacak değişiklikleri(Prim artışı,devir, menfaattar ,ödeme türü, adres değişikliği,iptal ,vb) gösteren belgeye zeyilname denir.

 
Ara
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön